Kallelse årsstämma, 2024-04-09 kl. 19.30-21.00 Föredrag med Fallängetorp.

original-33C0EF24-3B27-4B62-A022-D5297F6F5143
Välkommen till vår årsstämma 9 april 2024 kl 19.30 med gästföreläsare från Fallängetorp för fä och folk – svinpestdrabbade och nominerade till prestigefyllda Grand Tourism Award.
Anmäl dig här (ej obligatoriskt): https://forms.gle/QmJPLjgyqyzP4ENQ7
Möteslänk: Årsstämma Skogens mångbruk k. 19.30 & kl. 20.15 föredrag med Fallängetorp för fä och folk | Microsoft Teams | Meetup-anslutning
Datum: tisdag 9 april 2024
Tid: 19.30- 21.00 (Fallängetorp kl 20.15)
Plats: Digitalt via TEAMs. Möteslänk finns här ovanför.
Handlingar till stämman återfinns längre ned.
Klicka här för att anmäla dig och få länk till videomötet
Årsstämma för Föreningen Skogens mångbruk hålls digitalt  och på kvällstid för att ge fler möjlighet att delta och lyssna till Stina från familjeföretaget Fallängetorp för fä och folk. Lyssna till berättelser om vardagslivet hos ett mångbruksföretag som trots att de drabbades oerhört hårt av svinpesten med fortsatt glöd och värme fortsätter att kämpa och 2024 nominerats till Grand Travel Award – det finaste av priser som delas ut under besöksnäringens egen Oscarsgala.
Efter  ordinarie stämma kl. 19.30-20.15 ges vi möjlighet att möta, lyssna till och ställa frågor till Stina och vardagen hos Fallängetorp för fä och folk.
Fallängetorp är ett flergenerationers familjeföretag med jord- och skogsbruk, gårdsbutik och ganska unik besöksnäringsverksamhet. Fallängetorp är ett besöksmål som både fokuserar på skogens kulturhistoria, lokal livsmedelsproduktion, aktivt brukande, och en hög grad av tillgänglighetsanpassning. När svinpesten drabbade delar av Sverige i höstas drabbades Fallängetorp sannolikt hårdast av alla då all ordinarie verksamhet lamslogs och de som enda djuranläggning i landet var tvungen att avliva sin besättning med genetiskt värdefulla och och lyckliga ekologiska Linderödsvin. Besök deras hemsida här: Fallängetorp vandrarhem – mitt i naturen (fallangetorp.se) Grand Travel Award delas årligen ut av Naturturism Företagarna till de som bäst levande gör svensk ekoturism mot ökad hållbarhet. Fallängetorp nominerades bland annat för sina naturnära och samskapande upplevelser med stort kunskapsinnehåll där också gäster med fysiska funktionsnedsättningar är varmt välkomna. De hyllas som för sin grundläggande bas i miljömässig hållbarhet, deras gedigna förankring i platsen och deras kraftfulla samverkan kring lokal livsmedelsproduktion.
Dagordning, årsstämma 2024-04-09 kl 19..30-20.15
 1. Mötets öppnande
 2. Val av mötesordförande och mötessekreterare
 3. Val av två justerare tillika rösträknare
 4. Frågan om stämman har utlysts på rätt sätt
 5. Fastställande av dagordning
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse
 7. Revisorernas berättelse
 8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Fastställande av medlemsavgift för det kommande året
  1. Förslag att införa livstidsmedlemskap för att stödja föreningen (privatperson 5000 kr, företag 10000 kr)
 10. Styrelsens förslag
 11. Justering av stadgar: §4 Föreningens syfte, § 7 Medlemskap, §15 Upplösning
 12. Val av ordförande, övriga styrelseledamöter, revisor och revisorssuppleant, valberedning, övriga val och nomineringar
 13. Övriga frågor
 14. Mötets avslutande

Beslut i frågor som finns upptagna på dagordningen fattas med enkel majoritet, i annat fall avgör lotten. För beslut i ärenden som inte finns upptagna på dagordningen fordras två tredjedels majoritet.
VB2023_Skogens mångbruks verksamhetsberättelse.docx
Årsbokslut 2023 (1).docx
2024-04-09_förslag_Stadgar Skogens mångbruk.docx
Revisionsberättelse 2023 Skogens mångbruk

Förslag till ändring av stadgar

Förslag till justerade stagdar att anta vid årsstämma 2024-04-09 samt extrastämma 20204-05-09

Stadgar föreningen Skogens mångbruk

§ 1 Namn

Föreningens namn är Föreningen Skogens mångbruk.

§ 2 Säte

Föreningen har sitt säte i Habo.

§ 3 Föreningsform

Föreningen Skogens mångbruk är en ideell förening.

Org.nr 802523-0692

§ 4 Föreningens syfte

Föreningen ska främja och tillvarata skogsföretagares intressen. Däri ingår att:

 • verka för en mångfald av sätt att bruka skog på ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbara sätt.
 • lyfta fram och synliggöra skogligt mångbrukande, dess roll och värde för en attraktiv levande landsbygd.
 • verka för gemensam kunskapsbildning och utbyte  av ideér
 • utgöra ett nätverk för inspiration och utbyte av kunskap och idéer
 • utgöra remissinstans för riksdag, regering, myndigheter och andra organisationer

§ 5 Oberoende

Föreningen är fackligt, religiöst och partipolitiskt obunden.

§ 6 Verksamhets- och räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår och verksamhetsår följer kalenderåret. Medlemskap följer räkenskapsåret.

§ 7 Medlemskap

Föreningen är öppen för alla som; är intresserade av affärsmässigt mångbruks möjligheter för hållbar landsbygdsutveckling; har skogen som arbetsplats; arbetar med produktion eller förädling av skogens råvaror och tjänster; erbjuder tjänster till mångruksföretag.

Medlem ska erlägga medlemsavgift i enlighet med medlemsstämmans beslut. Medlemskap förfaller om avgiften inte betalas.

Medlem som bryter mot stadgarna eller motarbetar föreningen kan på styrelsens förslag uteslutas av stämman.

§ 8 Styrelsen

Styrelsen leder föreningens verksamhet och ansvarar för den ekonomiska förvaltningen. Inför ordinarie föreningsstämma ska styrelsen avge verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse samt yttra sig över motioner.

Ordinarie årlig föreningsstämma väljer ordförande samt minst fyra ledamöter.

Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av dess ledamöter är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet, beräknad på antalet närvarande ledamöter, i annat fall avgör lotten.

Styrelsen väljs på ordinarie stämma och tillträder direkt efter valet. Valbar är den som nominerats av en medlem i föreningen.

§ 9 Revisorer

För granskning av föreningens räkenskaper och förvaltning väljs på föreningsstämman en eller två revisorer, samt en suppleant. Valbar är person som inte sitter i styrelsen.

§ 10 Valberedning

Valberedningen ska förbereda de val som förekommer vid ordinarie stämma och lämna förslag senast två veckor före stämman.

Ordinarie föreningsstämma väljer valberedning, som ska bestå av ett udda antal ledamöter, varav en sammankallande.

Valbar är den som föreslagits av en medlem i föreningen.

§ 11 Ordinarie föreningsstämma

Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ. Ordinarie stämma hålls varje år senast april månads utgång.

Varje medlem har närvaro-, yttrande-, förslags- och rösträtt vid stämman. Varje medlem har rätt att motionera till ordinarie årlig stämma.

Kallelse till ordinarie föreningsstämma ska skickas ut till medlemmar senast en månad före stämman. Till kallelse bifogas förslag till dagordning.

Motioner till ordinarie stämma ska vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före stämma.

Verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse, revisionsberättelse, styrelsens förslag, motioner med styrelsens yttranden samt valberedningens förslag ska finnas tillgängliga för medlemmar senast en vecka före stämman.

Vid ordinarie föreningsstämma ska följande punkter behandlas:

 1. mötets öppnande
 2. val av mötesordförande och mötessekreterare
 3. val av två justerare tillika rösträknare
 4. frågan om stämman har utlysts på rätt sätt
 5. fastställande av dagordning
 6. styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse, 
 7. revisorernas berättelse
 8. beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
 9. fastställande av medlemsavgift för det kommande året
 10. styrelsens förslag
 11. motioner
 12. Val av ordförande, övriga styrelseledamöter, revisor och revisorssuppleant, valberedning, övriga val och nomineringar
 13. övriga frågor
 14. mötets avslutande

Beslut i frågor som finns upptagna på dagordningen fattas med enkel majoritet, i annat fall avgör lotten.

För beslut i ärenden som inte finns upptagna på dagordningen fordras två tredjedels majoritet.

§ 12 Extra föreningsstämma

Extra föreningsstämma hålls då styrelsen eller revisorerna kallar till extra stämma eller på begäran av minst en tredjedel av medlemmarna.

Samma regler gäller för närvaro-, yttrande-, förslags- och rösträtt som vid ordinarie stämma.

Kallelse till extra föreningsstämma skall finnas tillgänglig för medlemmar senast två veckor före stämman. Dagordning skall finnas tillgänglig senast en vecka före stämman.

Vid extra stämma får endast de punkter som är upptagna på dagordningen behandlas.

§ 13 Firmateckning

Föreningens firma tecknas av tre av styrelsen utsedda personer. Firman tecknas av två av dessa i förening.

§ 14 Stadgeändring

Dessa stadgar kan ändras på ordinarie eller extra föreningsstämma.

För att vara giltig måste ändringen antas med två tredjedelar av antalet röster. Då stadgeändring ska ske måste förslaget delges medlemmarna i kallelsen till stämman och punkten finnas upptagen på dagordningen. I annat fall måste ändringen antas enhälligt. Vid extra föreningsstämma får inga stadgeändringar som inte fanns på dagordningen antas.

Ändring av föreningens stadgar om föreningsform (§3), syfte (§4), stadgeändringar (§15) och upplösning (§16) kräver likalydande beslut på två på varandra följande föreningsstämmor, varav minst en ordinarie.

§ 15 Upplösning

För upplösning av föreningen fordras beslut med enkel majoritet vid två på varandra följande föreningsstämmor, av vilka minst en ska vara ordinarie.

Vid upplösning av föreningen ska föreningens tillgångar överlämnas till välgörande ändamål med liknande syfte som föreningens, på det sätt som ordinarie eller extra årsstämma beslutar.