Skip to content

MÅNGBRUKETS MILJÖNYTTA

Det finns goda möjligheter till jobb och inkomster samtidigt som klimat och mångfald gynnas

En av anledningarna till att föreningen finns är att statistik visar att en stor andel av skogsägarna och små rlandsbygdsföretagarna har andra eller fler drivkrafter än att tjäna pengar. Ofta strävas efter ett gott liv i sin hembygd med tid för gemenskap med familj och vännner. Många önskar även att barnen ska få uppleva det rika djuliv eller vackra platser en själv uppskattat. Många önskar även att få möjlighet att lära sig nya saker och väldigt många vill och försöker bidra till en minskad klimatkris , bevarad biologisk mångfald och hållbar framtid.

Mångbruk kan bidra till allt det som landbygdsbor och företagare önskar – Genom att bidra till ökad lönsamhet och fler kompletterande eller nya inkomster från skogen och dess resurser och tjänster. Det kan handla om kombinera flera verksamheter i samma skog, att vidareförädla träråvara eller ätliga råvoror, att ta producera udda kvaliteter, att sälja biokrediter eller att använda skogens miljö som resurs för rekreation, upplevelser eller att vara en attraktiv bygd. På så vis kan man hitta “personligt” anpassade och mer långsiktigt hållbara ekonomiska möjligheter i sitt företag som inte huvudsakligen bygger på ökning av markareal eller optimerad skoglig tillväxt. Istället är det helt andra värden som tillvaratas och utvecklas för att bli kommersialiserbara på en lokal eller global marknad. Digitaliseringen kan vara till stor fördel för utveckling av nischat, hållbart företagande och lokal utveckling.

Landsbygdens viktigaste resurs är alla de 100 000-tals duktiga människor som bor och verkar där. Därför ska det personliga engagemanget och ansvaret uppmuntras. Samhället beslutar och sätter ramar för vad som är ett lagligt brukande av skogarna. Ett större fokus på ett mångfaldigt, varierat, nyskapande och hållbart brukande av skog öppnar många nya möjligheter för landsbygdens alla mångbrukare, både de som äger skog och de brukar skogens resurser på andra sätt. Ny kunskap, inspiration och nätverk kommer att vara avgörande för fortsatt utveckling.

Sverige är en skogrikt land. Genom att skapa ett bredare mångbruk och varierat liksom småskaligt brukande av skogarna kan de sammanlagda inkomsterna öka samtidigt som skogens olika värden bevaras, på olika sätt på olika platser. Nya företagsmodeller och ökad kunskap kan ge både ekologiska och ekonomiska fördelar för landsbygden med dess dess skogar och företagare. Vi ser redan hur duktiga företagare har större intäkter från småskalig träförädling, varierade metoder för skogsbruk, guidningar, hantverk, jakt, turism, mat. Fler verksamhetsområden kommer till hela tiden.

På svensk landsbygd finns redan engagemang och kunskap för frågor om skogens mångbruk. Tusentals skogsägare och andra företagare med skogen som bas arbetar med att utveckla skogens alla värden till förmån för den biologiska mångfalden, den egna inkomsten och glädjen i att bidra till den egna bygden och/eller att äga och förvalta en skog. Men dessa duktiga företag behöver ett nätverk för kunskapsutbyte och utveckling. Föreningen Skogens Mångbruk är då en naturlig mötesplats.

Våra skogar är en viktig resurs. Nyttjandet av den resursen har länge dominerats av rationellt brukande med fokus på produktion till fördel för pappersprodukter och sågade varor. Att sälja träd som råvara till skogsindustrin är också det vanligaste sättet för skogsägare att få inkomster från sin skog. Efterfrågan är stor och växande – de senaste 60 åren har världens behov av papper och sågade trävaror mer än fördubblats. Så något problem att få avsättning för sina träd har inte skogsägarna. Däremot finns problem med lönsamheten. Under de senaste 60 åren har betalningarna till Sveriges skogsägare halverats i reala termer. Minskningen av sysselsättning inom skogsbruket och skogsindustrin är stor. För 60 år sedan hade en miljon svenskar sin utkomst från avverkningarna. Nu finns bara ungefär 50 000 jobb kvar och väldigt få av dem i glesbygd. De flesta jobb som skapas idag hamnar i eller nära tätorters industrier. Med skogligt mångbruk kan antalet arbetstillfällen på landsbygd och glesbygd öka.