Skip to content

STADGAR

Stadgar föreningen skogens mångbruk

§1 Namn

Föreningens namn är Föreningen Skogens mångbruk.

§2 Säte

Föreningen har sitt säte i Avesta.

§3 Föreningsform

Föreningen Skogens mångbruk är en ideell förening.

Org.nr 802523-0692

§4 Föreningens syfte

Föreningen ska främja och tillvarata skogsföretagares intressen. Däri ingår, att:

 • verka för en mångfald av skogsbrukande som främjar en ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar användning av skogen

 • utgöra ett nätverk för företagande inom föreningens verksamhetsområde utbyta information om nydanande idéer och sätt att bruka skog

 • verka för gemensam kunskapsbildning

 • möjliggöra gemensam marknadsföring

 • utgöra remissinstans för riksdag, regering och myndigheter

§5 Oberoende

Föreningen är fackligt, religiöst och partipolitiskt obunden.

§6 Verksamhets- och räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår och verksamhetsår följer kalenderåret. Medlemskap följer räkenskapsåret.

§7 Medlemskap

Föreningen är öppen för skogsägare och företagare med skogen som arbetsplats eller affärsidé, liksom för företagare som arbetar med skogens produkter och tjänster.

Medlem ska erlägga medlemsavgift i enlighet med medlemsstämmans beslut. Medlemskap förfaller om avgiften inte betalas.

Medlem som bryter mot stadgarna eller motarbetar föreningen kan på styrelsens förslag uteslutas av stämman.

§8 Styrelsen

Styrelsen leder föreningens verksamhet och ansvarar för den ekonomiska förvaltningen. Inför ordinarie föreningsstämma ska styrelsen avge verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse samt yttra sig över motioner.

Ordinarie årlig föreningsstämma väljer ordförande samt minst fyra ledamöter.

Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av dess ledamöter är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet, beräknad på antalet närvarande ledamöter, i annat fall avgör lotten.

Styrelsen väljs på ordinarie stämma och tillträder direkt efter valet. Valbar är den som nominerats av en medlem i föreningen.

§9 Revisorer

För granskning av föreningens räkenskaper och förvaltning väljs på föreningsstämman en eller två revisorer, samt en suppleant. Valbar är person som inte sitter i styrelsen.

§10 Valberedning

Valberedningen ska förbereda de val som förekommer vid ordinarie stämma och lämna förslag senast två veckor före stämman.

Ordinarie föreningsstämma väljer valberedning, som ska bestå av ett udda antal ledamöter, varav en sammankallande.

Valbar är den som föreslagits av en medlem i föreningen.

§11 Ordinarie föreningsstämma

Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ. Ordinarie stämma hålls varje år senast april månads utgång.

Varje medlem har närvaro-, yttrande-, förslags- och rösträtt vid stämman. Varje medlem har rätt att motionera till ordinarie årlig stämma.

Kallelse till ordinarie föreningsstämma ska skickas ut till medlemmar senast en månad före stämman. Till kallelse bifogas förslag till dagordning.

Motioner till ordinarie stämma ska vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före stämma.

Verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse, revisionsberättelse, styrelsens förslag, motioner med styrelsens yttranden samt valberedningens förslag ska finnas tillgängliga för medlemmar senast en vecka före stämman.

Vid ordinarie föreningsstämma ska följande punkter behandlas:

 1. mötets öppnande

 2. val av mötesordförande och mötessekreterare

 3. val av två justerare tillika rösträknare

 4. frågan om stämman har utlysts på rätt sätt

 5. fastställande av dagordning

 6. styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse,

 7. revisorernas berättelse

 8. beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

 9. fastställande av medlemsavgift för det kommande året

 10. styrelsens förslag

 11. motioner

 12. Val av ordförande, övriga styrelseledamöter, revisor och revisorssuppleant, valberedning, övriga val och nomineringar

 13. övriga frågor

 14. mötets avslutande

Beslut i frågor som finns upptagna på dagordningen fattas med enkel majoritet, i annat fall avgör lotten.

För beslut i ärenden som inte finns upptagna på dagordningen fordras två tredjedels majoritet.

§12 Extra föreningsstämma

Extra föreningsstämma hålls då styrelsen eller revisorerna kallar till extra stämma eller på begäran av minst en tredjedel av medlemmarna.

Samma regler gäller för närvaro-, yttrande-, förslags- och rösträtt som vid ordinarie stämma.

Kallelse till extra föreningsstämma skall finnas tillgänglig för medlemmar senast två veckor före stämman. Dagordning skall finnas tillgänglig senast en vecka före stämman.

Vid extra stämma får endast de punkter som är upptagna på dagordningen behandlas.

§13 Firmateckning

Föreningens firma tecknas av tre av styrelsen utsedda personer. Firman tecknas av två av dessa i förening.

§14 Stadgeändring

Dessa stadgar kan ändras på ordinarie eller extra föreningsstämma.

För att vara giltig måste ändringen antas med två tredjedelar av antalet röster. Då stadgeändring ska ske måste förslaget delges medlemmarna i kallelsen till stämman och punkten finnas upptagen på dagordningen. I annat fall måste ändringen antas enhälligt. Vid extra föreningsstämma får inga stadgeändringar som inte fanns på dagordningen antas.

Ändring av föreningens stadgar om föreningsform (§3), syfte (§4), stadgeändringar (§15) och upplösning (§16) kräver likalydande beslut på två på varandra följande föreningsstämmor, varav minst en ordinarie.

§15 Upplösning

För upplösning av föreningen fordras beslut med enkel majoritet vid två på varandra följande föreningsstämmor, av vilka minst en ska vara ordinarie.

Vid upplösning av föreningen ska föreningens handlingar och tillgångar disponeras på det sätt som ordinarie stämma beslutar.