Kallesle Extrastämma 11 juni

441892071_1111378459948562_3114652256290803039_n

Dagordning med möteslänk till Extrastämma 20240611 (1)

Kallelse till Extrastämma för Föreningen skogens mångbruk

Tid: 11 juni 2024 kl 15.00-15.15

Plats: Teams: 

Möteslänk: Kallese och möteslänk till extrastämma i Föreningen Skogens mångbruk | Microsoft Teams | Meetup-anslutning

 

Dagordning

 1. Mötets öppnande
 2. Val av mötesordförande och mötessekreterare
 3. Val av två justerare tillika rösträknare
 4. Frågan om stämman har utlysts på rätt sätt
 5. Fastställande av dagordning
 6. Fyllnadsval till valberedningen 
 7. Fastställande av ny medlemsavgift för företagare det kommande året

Vid ordinarie stämma beslutades att till extrastämman föreslå och besluta om nya kategorier av medlemskap och dyrare medlemskap för företag. 

 • Personligt medlemskap: 200 kr
 • Familjemedlemskap samt icke vinstdrivande organisationer: 300 kr
 • Företagsmedlemskap: 1500 kr
  • Företagsmedlemmar får visa sin logotyp och webbadress på Skogens mångbruks hemsida. 
  • Ytterligare företagsförmåner kommer att utarbetas framöver.
 • Livstidsmedlemskap för att stödja föreningen: 
  • Privatperson 5 000 kr
  • Företag 10 000 kr

8. Justering av stadgar: §4 Föreningens syfte, § 7 Medlemskap, §15 Upplösning

 §2 Säte: Föreningen har sitt säte i Habo

 §4 Föreningens syfte:

Föreningen ska främja och tillvarata skogsföretagares intressen. Däri ingår, att:

 • verka för en mångfald av sätt att bruka skog på ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbara sätt. 
 • lyfta fram och synliggöra skogligt mångbrukande, dess roll och värde för en attraktiv levande landsbygd.  
 • verka för gemensam kunskapsbildning och utbyte av ideér 
 • utgöra ett nätverk för inspiration och utbyte av kunskap och idéer 
 • utgöra remissinstans för riksdag, regering, myndigheter och andra organisationer

 §15 Upplösning 

För upplösning av föreningen fordras beslut med enkel majoritet vid två på varandra följande föreningsstämmor, av vilka minst en ska vara ordinarie. 

Vid upplösning av föreningen ska föreningens tillgångar överlämnas till välgörande ändamål med liknande syfte som föreningens, på det sätt som ordinarie eller extra årsstämma beslutar.

9. Extrastämman avslutas