Leaderprojektet Hållbart skogsbruk och mångbruk av skog

Leaderprojektet Hållbart skogsbruk och mångbruk av skog

Föreningen skogens mångbruk i samarbete med Plockhugget ekonomisk förening har fått ekonomiskt stöd för att genomföra en rad aktiviteter som syftar till att främja en levande landsbygd och lokal handel genom ett mer hållbart brukande av våra skogar, där alla de nyttor skogen levererar kan tas tillvara. Alla aktiviteter som planeras inom projektets ram handlar om att sammanställa och sprida kunskap och inspiration samt skapa kontakt mellan olika aktörer som är verksamma inom skogligt mångbruk och hyggesfritt skogsbruk – för att främja kunskapsutbyte och affärsverksamhet.