Vi vill lyfta fram skogens alla möjligheter för en hållbar framtid!

Helt avgörande för den svenska landsbygden är att det finns jobb som uthålligt ger god ekonomi. Men det finns ingen anledning att tro att dagens skogsnäring kommer att skapa nya jobb eller betala skogsägare mer för deras virke. Tvärtom, en stenhård internationell konkurrens tvingar industrin till fortsatt rationalisering och prispress. De nya jobben kommer istället att uppstå med ett ökat fokus på mångbruk av den svenska skogen. Mångbruk innebär fortsatt skogsbruk – men smartare. Därför har vi bildat Föreningen Skogens Mångbruk. 

Sverige är ett skogrikt land och våra skogar en viktig resurs. Nyttjandet av den resursen har länge haft ett ensidigt fokus på att hugga ned träden och göra pappersprodukter och sågade varor av dem. Att sälja träd som råvara till skogsindustrin är också det vanligaste sättet för skogsägare att få inkomster från sin skog. Efterfrågan är stor och växande - de senaste 60 åren har världens behov av papper och sågade trävaror mer än fördubblats. Så något problem att få avsättning för sina träd har inte skogsägarna. Däremot finns problem med lönsamheten. Under de senaste 60 åren har betalningarna till Sveriges skogsägare halverats i reala termer. Minskningen av den sysselsättning som skogsbruket ger är än mer radikal. För 60 år sedan hade en miljon svenskar sin utkomst från avverkningarna. Nu finns bara ca 45 000 jobb kvar och väldigt få av dem i glesbygd. De flesta jobb som skapas idag hamnar i eller nära tätorters industrier.

Det finns goda möjligheter till jobb och inkomster

Sverige ska naturligtvis fortsätta vara en ledande skogsindustrination. Men genom att skapa ett bredare mångbruk av skogarna kan de sammanlagda inkomsterna öka. Nya metoder kan ge ekologiska och ekonomiska fördelar. Vi ser redan hur duktiga företagare tjänar mer pengar på småskalig träförädling, nytt sorts skogsbruk, guidningar, hantverk, jakt, turism, mat. Fler verksamhetsområden kommer till hela tiden .

På svensk landsbygd finns redan engagemang och kunskap för frågor om skogens mångbruk. Tusentals skogsägare och andra företagare med skogen som bas arbetar redan med att utveckla skogens alla värden till förmån för den biologiska mångfalden, den egna inkomsten och glädjen i att äga och sköta en skog. Men dessa duktiga företag behöver ett nätverk för kunskapsutbyte och utveckling. Därför är vi en grupp skogsägare och andra företagare som nu bildar Föreningen Skogens Mångbruk.


Föreningens syfte

Föreningens syfte är att gynna ett skogsföretagande som främjar ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart mångbruk av skogen. Ett brukande och bevarande som stärker svensk landsbygd. Vi bildar ett nätverk för utbyte av information om nydanande idéer och sätt att bruka skog, för gemensam kunskapsbildning och marknadsföring. Med andra ord – vi blir ytterligare en röst för landsbygdens alla duktiga företagare som arbetar med skogen som bas.  

Vår nya förening kommer inte att köpa och sälja virke. Det finns så många andra som har det som sin huvudsyssla. Däremot ska vi bygga kunskap och ge råd kring hur man kan tänka för att bli en bättre aktör som skogsföretagare och virkessäljare. Vi är alltså inte en konkurrent till befintliga skogsägareföreningar, utan ett komplement. Vi vill vara en förening som står på skogsägarens sida för att stödja dennes företagsutveckling, inte enbart för att sälja oförädlad virkesråvara enligt köparens prislistor.

Vi vill inte ställa viktiga näringar mot varandra utan hitta vägar för samverkan för större nytta och glädje av den svenska skogen.  Landsbygdens viktigaste resurs är alla de 100.000-tals duktiga människor som bor där. Därför ska det personliga engagemanget och ansvaret uppmuntras. Samhället beslutar om formella skydd och sätter ramar för vad som är ett lagligt brukande av skogarna. Ett större fokus på ett hållbart skogsbruk öppnar många nya möjligheter för den enskilde skogsägaren, där ny kunskap, inspiration och nätverk kommer att vara avgörande för fortsatt utveckling.

Ola Engelmark, föreningens ordförande & skogsbrukare, Mellösa
Ulf Helldahl, skogsbrukare & tidigare skoglig informationschef, Falun
Josefin Heed, landsbygdsutvecklare, Folkärna
Brita Asplund, skogstjänsteman & skogsbrukare, Gävle
Jessica Sannö, naturturismentreprenör & skogsbrukare, Tiveden
Leif Öster, turismföretagare & skogsbrukare, Avesta
Eva-Lotta Hultén, skribent & utbildare, Ljungskile
Håkan Strotz, skogsbrukare & turismföretagare, Ödeshög
Erik Hjärtfors, skogsbrukare & träförädlare, Vetlanda
Magnus Olofsson, skogsbrukare & konsult, Frösön
Marcus Eldh, naturturismföretagare, Svärdsjö