Vad är mångbruk och vad bidrar det till?

Vad är mångbruk och vad bidrar det till?

Skogliga mångbrukare kan, men behöver inte alls vara skogsägare. De har ofta men inte alltid flera olika ben i sin verksamhet.  Skogen kan exempelvis bidra till företagets verksamhet och lönsamhet genom dess råvaror, tjänster eller andra mervärden.  Mångbruksföretagande är ett småskaligt företagande med skogen som bas, vars verksamheter gemensamt bidrar till ökad variation i trädbevuxna marker.   Summa summario bidrar skogligt mångbruk alltså både till levande och attraktiva landsbygder samtidigt som det bidrar till långsiktigt mer hållbara sätt att nyttja och tillvarata skogens samtliga  råvaror och tjänster, materiella som immateriella.

Mångbruk bidrar bland annat till:

  • Ökade sociala och ekologiska värden i landskapet samtidigt som fler småskaliga och affärsmässiga verksamheter främjas.
  • Fler bärkraftiga företag på landsbygden som bidrar till bygdernas hållbara utveckling.
  • Som skogsägare och mångbrukare kan du exempelvis använda din skog för olika ändamål, utveckla fler verksamhetsidéer, tjänster och produkter jämfört med att enbart sälja träd som oförädlad råvara och nyttja skogens för rekreation, jakt mm.
  • Högre förädlingsgrad av skogens olika resurser. Vilket i sin tur ofta ger ökad lönsamhet för ditt skogsföretag. Du kan förädla och sälja allt mellan tystnad och finsnickrade möbler, beroende på hur din skog ser ut och på ditt eget intresse.
  • Att fler får ökade kunskaper om skogens många värden och vill sköta sin skog på sätt som främjar de specifika kvaliteter de vill förädla eller tjänser de vill sälja. En sådan förvaltning och produktion av skogliga värden skapar känslor, engagemang och stolthet. vilket i sin tur gynnar en ökad variation i skogen.
  • Intressset för skogens olika värden bidrar till en ökad ekolgisk förståelse och möjlighet att med ekologisk noggrannhet för varje växtplats främja de kvaliteter som önksas förädlas. Det leder på sikt till högre resiliens i ekosystemet.

Idégrund

• Skog är en resurs som ska brukas med respekt för allt skogens liv och för människor, nu och i framtiden.

• Skog ska brukas för mångfald så att ekologiska, ekonomiska och sociala värden finns kvar till kommande generationer.

Föreningen vill åstadkomma det genom att

• inspirera till kreativa idéer, nya företag och affärssamarbeten för landsbygdens utveckling.

• främja ett sunt, sakligt och utvecklande samtal om skogars många olika värden.

• verka för ett etiskt och jämställt mångbruk.