Föreningens utredning-Skogens värden i Eskilstuna kommun

Slutrapport_framsida

Vill du kombinera kolinlagring, biologisk mångfald, rekreation och virkesproduktion?

Föreningen har på uppdrag av Eskilstuna kommun hösten 2023  gjort en utredning kring hur skogens olika värden kan identifieras samt exemplifierat hur skogsskötsel kan se ut i olika bestånd när den ska gynna flera värden samtidigt.

Eskilstuna kommun har tagit ett viktigt steg framåt i att omdefiniera skogsbrukets roll i samhället genom projektet utfört av Föreningen Skogens Mångbruk. I ljuset av både klimatkrisen och behovet av att upprätthålla biodiversitet, har uppdraget fokuserat på att utforska skogens olika värden bortom traditionellt trakthyggesbruk. Genom att balansera ekologiska, ekonomiska och sociala värden strävar kommunen efter att minska målkonflikter och samtidigt öka samhällsnyttan.

Rapporten, som är resultatet av detta omfattande arbete, erbjuder en vägledning för hur Eskilstuna kommun kan hantera de mångfacetterade utmaningar och möjligheter som skogsskötsel innebär. Den baseras på forskningsrapporter, inventeringsdata, kommunala underlag, GIS-analyser, erfarenhetsbaserad kunskap och exempel från andra kommuner, och ger insikter i hur man kan främja en skogsskötsel som gynnar en bred palett av skogliga nyttor samtidigt.

Ett av de centrala fynden i rapporten är identifieringen av ”hot-spots” inom kommunens skogar där potentiellt höga värden för sociala nyttor, naturvärden och kolinlagring sammanfaller. Inom ett utvalt demonstrationsområde med 5 olika bestånd presenteras djupgående analyser och förslag för en mer mångsidig skötselstrategi som inkluderar främjandet av biologisk mångfald, rekreation, och kolinlagring, virkesproduktion och klimatanpassning.

Rapporten belyser också vikten av äldre skogar för kolinlagring och hur ett långsiktigt, hållbart skogsbruk kan bidra till ökat välbefinnande för kommunens invånare, samt göra området mer attraktivt för både besökare och boende. Genom att integrera olika skogliga nyttor, som sociala värden och naturvärden, med ekonomiska aspekter som virkesproduktion och kolinlagring, kan kommunen ta ett steg mot en mer hållbar och resilient skogsförvaltning.

Rapporten avslutar med rekommendationer för hur Eskilstuna kommun kan övergå till ett etiskt mångfaldsskogsbruk, vilket inte bara respekterar skogens ekologiska komplexitet utan också dess kulturella och historiska värden. Denna övergång kräver en adaptiv förvaltning, som inte optimerar för enskilda nyttor utan snarare strävar efter en balans mellan olika värden.

För de som är intresserade av att fördjupa sig i de detaljerade analyserna och rekommendationerna finns hela rapporten tillgänglig via denna länk. Det är en viktig resurs för alla inblandade i skogsförvaltning, från policybeslutsfattare till lokala skogsägare, och bidrar till en bredare förståelse för hur ett hållbart skogsbruk kan se ut i framtiden.